بیجک ارسالی

بیجک = در واقع بیجک بارنامه ای است که برای مشتری از طریق باربری بار ارسال میشود یا در واقع رسید باربری برای حمل بار است.